050-5155576

AGRICULTURE SYSTEMS

מערכות לחקלאות

ידוע שבארצנו יש שמש ברוב השנה ולכן מערכת סולארית בארצנו הממוקמת אצלכם היא מקור אנרגיה אינסופי בו תכלו להרוויח ולחסוך בהוצאות החשמל.
זה הזמן לעבור לאנרגיה מתחדשת

מערכת סולארית כזו תאפשר לכם לצמצם את הוצאות השמל ואף תתן לכם הכנסה נוספת ממכירת החשמל העודף לחברת החשמל.
מערכת זו גדולה יותר ממערכת ביתית ולכן מייצרת כמיות גדולות יותר של חשמל.